Thông báo Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND phường