TIẾP TỤC THỰC HIỆU HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHÚ LÃM

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 12/8/2019 của UBND phường Phú Lãm về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, UBND phường đã thực hiện rà soát các bước theo đúng quy định, kết quả rà soát nghèo cuối năm 2019, hiện, trên địa bàn quận có 04 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo đã báo niêm yết công khai tại số Thông báo số 146/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND phường Phú Lãm.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khă năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội và chủ trương phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn quận Hà Đông không còn hộ nghèo tại Thông báo kết luận số 1734-TB/QU ngày 21/9/2019 của BTV Quận ủy; UBND phường Phú Lãm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án giảm nghèo, khuyến khích, động viên các hộ nghèo phấn đấu thoát nghèo thông qua các chính sách đặc thù sau:

1. Chính sách thứ nhất: Hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng; người mắc bệnh hiểm nghèo

1.1. Điều kiện hỗ trợ:Đối tượngđảm bảo đủ 03 điều kiện sau:

- Là người cao tuổi cô đơn; hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng; hoặc người mắc bệnh hiểm nghèo.

- Là thành viên hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo hoặc cận nghèo; có trong danh sách hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo được UBND cấp xã quyết định công nhận.

- Hộ gia đình không có người trong độ tuổi lao động hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng người đó không còn khả năng lao động.

1.2. Mức hỗ trợ:

- 1.400.000 đồng/người/tháng đối với người có hộ khẩu thường trú và hiện sinh sống tại khu vực thành thị(các phường, thị trấn).

- 1.100.000 đồng/người/tháng đối với người có hộ khẩu thường trú và hiện sinh sống tại khu vực nông thôn(các xã).

- Mức hỗ trợ hàng tháng sẽ được điều chỉnh tương ứng khi chuẩn nghèo của Thành phố thay đổi.

1.3. Thời gian áp dụng: Chính sách hỗ trợ hàng tháng được thực hiện từ ngày 01/8/2019 và sẽ dừng thực hiện nếu đối tượng không đảm bảo đủ cả 3 điều kiện quy định tại mục 1.1 nêu trên.

2. Chính sách thứ hai: Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho thành viên hộ gia đình nghèo sau khi được công nhận thoát cận nghèo

2.1. Đối tượng:Thành viên hộ gia đình nghèo được UBND cấp xã ra Quyết định công nhận thoát nghèo đồng thời thoát cận nghèo, trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên.

2.2. Mức hỗ trợ:100% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

- Mã thẻ: GD; mức hưởng theo quy định của pháp luật.

2.3. Thời gian áp dụng:

Không quá 36 tháng kể từ tháng kế tiếp sau khi hộ gia đình nghèođược công nhận thoát cận nghèo.

3. Chính sách thứ ba: Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí học tập mức 100.000 đồng/học sinh/tháng cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (kể cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên) là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo

3.1. Đối tượng: Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông (bao gồm tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, kể cả học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục thường xuyên); là thành viên hộ gia đình nghèo được công nhận thoát nghèo (không phân biệt hộ thoát nghèo trở thành hộ cận nghèo hay thoát nghèo trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên).

3.2. Mức hỗ trợ:

- Hỗ trợ 100% học phí. Mức hỗ trợ học phí bằng mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập cụ thể từng địa bàn theo quy định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

- Hỗ trợ chi phí học tập 100.000 đồng/tháng/học sinh theo quy định của Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 8/7/2019.

3.3. Thời gian áp dụng:

Theo thời gian học thực tế; không quá 9 tháng/năm học; không quá 03 năm học kể từ tháng sau khi hộ gia đình được công nhận thoát nghèo.

4. Chính sách thứ tư:Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội

4.1. Đối tượng:

- Người cao tuổi cô đơn thuộc hộ cận nghèo.

- Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹthuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

- Người khuyết tật nặng thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

4.2.Chính sách:

Được tiếp nhận vào các cơ sở Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và hưởng chính sách nuôi dưỡng theo độ tuổi và các chính sách khác như các đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội:

4.3. Thời gian áp dụng:

Kể từ khi có Quyết định tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội.

UBND phường đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể phối hợp, yêu cầu các ngành, bộ phận tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04/20109/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội và chủ trương giảm nghèo của BTV Quận ủy.

Tài liệu kèm theo xem chi tiết tại đây

Thực hiện: 

Nguyễn Thị Thu Hường - BP LĐ TBXH

Viết bình luận

Xem thêm tin tức