Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

GIỚI THIỆU VỀ UBMTTQ PHƯỜNG PHÚ LÃM KHÓA XXII

UBMTTQ Việt Nam phường Phú Lãm khóa XXII (Nhiệm kỳ 2014-2019)

Về số lượng : UBMTQ phường có 38 ủy viên

Về cơ cấu : UBMTTQ phường Phú Lãm có 18 tổ chức thành viên, 09 các Ban trực thuộc UBMTTQ, đại diện các ngành, bộ phận 03, đại diện các tôn giáo 02, đại diện hộ kinh doanh 02, đại diện đơn vị kinh tế tập thể 01, đại diện cá nhân tiêu biểu 01, cán bộ chuyên trách 01, cán bộ bán chuyên trách 01.

Về  thành phần MTTQ: Được cơ cấu gồm đại diện cơ quan Đảng,  Ban chỉ huy Quận sự, khối hành chính sự nghiệp như nhà trường Mầm non, Tiểu học, THPTCS, trạm y tế ; khối kinh tế có các Doanh nghiệp, hội đồng quản trị HTX ; các đoàn thể chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp(Đông y) và tổ chức xã hội, hội quần chúng(Cựu TNXP, DI Ô XIN, CTĐ, NCT) , các bộ phận ngành, LĐXH, VHTT, các tôn giáo ; cá nhân tiêu biểu đại diện nhân dân.

Cơ cấu cụ thể cơ quan UBMTTQ phường :

Đảng viên 23 người  chiếm 60,5%

Quần chúng 15 người chiếm 39,5%

Nữ 13 người chiếm 34,2%

Văn hóa 7/10= 08 người, chiếm  21%

              10/10= 09 người chiếm 23,6%

Thạc sỹ 03 người chiếm 7,9%

Đại học, cao đẳng, trung cấp 18 người chiếm 47,36%

UBMTTQ phường hàng năm đều có kiện toàn bổ sung Để luôn đảm bảo cho  việc thực hiện tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân vững mạnh./.

Xem thêm tin tức